reede, oktoober 31, 2008

Vallavalitsusest saabus vastus

Selle nädala sees saabus 28. oktoobri postitamiskuupäevaga kiri Viimsi Vallavalitsuselt (, mis ise kannab küll 20. oktoobri kuupäeva). Hr Seliranna allkirjaga saabusid vastused mitmele külaseltsi esitatud ja seni vastamata küsimusele, kuid ka ühele minu poolt eraviisiliselt esitatud tähelepanekule.

Kahe kirja vastus sisaldub ühes. Esimesena vastatakse minu, kui külaelaniku ettepanekule, ja edaspidi saavad vastuse minu poolt külaseltsi nimel 25. septembril saadetud küsimused.

Kirjast saame teada, et peagi on tulemas küla üldkoosolek, milles üheks päevakorrapunktiks on uue külavanema valimine. Mis juhtus vana külavanemaga? Nimelt juhtisin ma vallavalitsuse tähelepanu Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuudile, mille kohaselt M.Kaasiku volitused külavanemana on lõppenud kahe kohustuse täitmata jätmise tõttu. Ta ei olnud 1. märtsiks esitanud küla arengukava küla üldkoosolekule kinnitamiseks ning ta ei olnud 2008 I poolaasta jooksul kokku kutsunud küla üldkoosolekut oma eelmise aasta tööaruande ärakuulamiseks. Näib, et otsustavaks sai viimane. Küla üldkoosolekust tuleb kuu aega ette teatada, seega ei saa see toimuda täna seisuga varem kui 2008 detsembri alguspäevil.

Eraldi peatun ka viimasel lõigul, kus mulle meeldib, et vähemalt tunnistatakse Karulaugu lasteaed-algkooli rajamise otsuse poliitilisust. On positiivne, et üteldakse otse, mitte ei hakatud keerutama ja välja mõtlema mingeid X-põhjuseid, miks Karulaugu on parem kui Randvere.
Lisaks meeldib mulle, et edaspidi toimub kogu rannaala detailplaneeringu töö planeerimisseadust ja teisi seadusi arvestades. Rohkem meeldiks mulle muidugi, kui seaduse järgi oleks käitutud juba varem. Aga parem hilja kui mitte kunagi.


Kiri on aga siin:


Vastuseks teie kirjale Randvere külavanema volituste lõppemise kohta teatame, et Randvere küla üldkoosolek kutsutakse kokku novembri lõpus või detsembri alguses, kus on kavandatud ka külavanema valimine. Üldkoosoleku läbiviimise täpne koht, kuupäev, päevakorrapunktid tehakse teatavaks hiljemalt 1 kuu enne koosoleku läbiviimist.


MTÜ Randvere Külaseltsi ettepanekut Viimsi vallavalitsusele taotlemaks Kultuuriministeeriumi toetust spordiväljaku rajamiseks tulevase Randvere Algkooli territooriumile ei olnud võimalik realiseerida seetõttu, et vallavalitsusel puudus ja ei olnud võimalik ka lühikese aja jooksul koostada sellekohast projektlahendust. Teatavasti on igasuguse toetuse taotlemisel vajalik sellekohase kooskõlastatud ja kinnitatud projektdokumentatsiooni ja eelarve olemasolu. Kindlasti aga peame edaspidi silmas spordiväIjakute rahastamiseks mitmesuguste toetusallikate kaasamist.


Randvere rannaala korrastamise hooajalisi töid on tõesti võimalik teha ilma detailplaneeringuta, kuid rannas puhkeala loomine ei ole ilma kehtestatud korras koostatud detailplaneeringuta siiski võimalik, sest see peab arvestama mitte ainult tänase päeva vajadusi, vaid rahuldama elanike soove ka pikema perioodi kohta. See nõuab konkreetse detailplaneeringu ja projekti koostamist, vajadusel ka keskkonnamõjude hindamist ja ehitusloa väljastamist.


Peale detailplaneeringu eskiisi ühe variandi avalikustamist külas tekkinud erimeelsusi arvestades võtsime selle koostamisel ajutiselt aja maha, et osapooltel oleks võimalik probleeme rahulikult kaaluda ja järele mõelda. Vallavalitsusele on laekunud ettepanekuid, kuidas seda probleemi edasi käsitleda. Oleme valmis ka uusi põhjendatud ettepanekuid läbi vaatama, kaasa arvatud detailplaneeringu korrigeerimise osas. Kartus, et edasine tegevus puhkeala rajamisel kahjustab seal paiknevat eraomandit ei ole põhjendatud, sest kogu sellealane töö toimub edaspidi planeerimisseadust ja teisi seadusi arvestades, sealhulgas ka Maaameti 19.06.2008. a kirjas nr 6.2-2/57/6436 esitatut silmas pidades. Kui puhkeala rajatakse, siis kindlasti mitte eraomandis olevatele kinnistutele.


Lasteaed-algkooli rajamine Karulaugu 5 kinnistule oli poliitiline otsus. Randvere Algkooli projekteerimine on Viimsi valla arengukava projekti kohaselt ette nähtud aastal 2011 ja seejärel erakapitali baasil välja ehitamine.


Vabandame, et me ei olnud teie kirjadele õigeaegselt vastanud.

Lugupidamisega

Enno Selirand
Arendusameti juhataja kt

1 kommentaar:

Revo Tilk ütles ...

Kui kooliehitus oli poliitiline otsus, siis peaks kodanikke sellisest poliitikast rohkem teavitama.Teisisõnu tuleks selline poliitika Suure Kella külge panna.Järgmine kord on siis kodanikel parem otsustada millist poliitikat nad soovivad...