teisipäev, aprill 08, 2008

Teabenõue keskkonnaministrile rannajoonest

Esmaspäeval sai keskkonnaministrile saadetud järgmine teabenõue:

Austatud Jaanus Tamkivi
Eesti Vabariigi keskkonnaminister
1.04.2008
Teabenõue
Randvere küla Muuga lahe äärse ranna-ala detailplaneeringust, selle lähteülesandest ja elanike negatiivse suhtumise asjaoludest.

Viimsi vallavalitsuse korraldusega nr 89, 16. veebruarist 2007. a. algatas detailplaneeringu Viimsi vallas, Randvere külas, Muuga lahe äärese ranna-ala tingimuste väljaselgitamiseks mereäärse rannariba munitsipaliseerimiseks ning kinnitas planeeringu lähteülesande (töö nr 241). Korraldust Tallinna Halduskohtus ei vaidlustatud.
Just nüüd, kui on möödunud üle aasta ja detailplaneeringu eskiis on valminud (projekteerija Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, maa-ala plaani ühes rannajoone nihutamisega koostas OÜ Optiset), on tekkinud mitmeid küsimusi selle detailplaneeringu õiguspärasuse suhtes, seda enam, et kohalikud elanikud on korduvalt avaldanud protesti kavandatava rannajoone nihutamise ja praegu olematu ranna-ala munitsipaliseerimise vastu (234 allkirjaga nõudmine peatada Randvere küla ranna-ala detailplaneeringu koostamine, 12.02.2008). Viimane protestiavaldus leidis aset Randvere külaseltsi üldkoosolekul 15. märtsil 2008.
Tuginedes keskkonnateabe kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise Arhusi konventsioonile pöördume Keskkonnaministeeriumi poole ranna-alaga seonduvate küsimuste õigusliku selgituse saamiseks:
1. Millise Eesti Vabariigis kehtestatud õigusakti alusel muudetakse rannajoont nii, et rannajoone merre nihutamine võimaldab munitsipaliseerimist?
2. Mida on võimalik munitsipaliseerida, kui nihutatakse rannajoont vette?
3. Kas vette nihutatud rannajoone ja praeguse rannajoone vahelist veega kaetud ala on võimalik munitsipaliseerida?
4. Millise seadusakti alusel on võimalik nihutada praegust rannajoont madalaveelise lahe täitmisega tekkiva "maismaa" uuele veepiirile?
MTÜ Randvere Külaseltsi juhatuse nimel: Mare Vichmann, Jaan Väljaots
Ja vastus:

Ja maa-ameti esialgne vastus:


Kommentaare ei ole: