esmaspäev, juuni 15, 2009

Külakoosolekule esitatud tegevuskava

Randvere küla arengukava
III Tegevuskava probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks
Randvere küla arengu seisukohalt on kõige tähtsamad punktid järgmised:

1. Küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamine.
2. Küla teede korrastamine ja valla haldusalasse üleandmine.
3. Randvere koolimaja ehitamine.
4. Küla metsa- ja rannalade korrastamine.
5. Külasisese infovahetuse ja kogukondade omavahelise suhtluse arendamine.
6. Leida üles need Randvere küla elanikud, kes tahaksid ja saaksid aidata kaasa Randvere arengule tänu oma olemasolevale teadmiste ja kogemuste pagasile.

Kehtivasse Tegevuskavasse on tehtud järgmised ettepanekud:
1. Tehnilise infrastruktuuri arendamine:

• Muuta tegevuskava pikaajalisteks ja lühiajalisteks tegevuste kirjeldusteks. Lühiajalistes tegevustes määratleda ainult kahe aasta perspektiivis alustatavaid ja lõppevaid tegevusi.
• Lisada tegevuskavasse punkt, et vajalik on korraldada Randvere küla elanikele infopäev vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendustest Randvere külas AS Viimsi Vesi poolt. Hilisemalt võimaldada kogu arendust ja Randverelasi puudutavale muule infole juurdepääs internetis.
• Avalikustada täpsem info teede remondist küla teede kohta, mis on võetud Viimsi Valla ja Riigi Maanteeameti tegevuskavadesse.
• Avalikustada täpsem info, kes vastutab teede korrashoiu ja koristuse eest küla teedel. Avaldada info tänavate nimede alfabeetilises lõikes.
• Teha ettepanek Pirita linnaosa valitsusele, et Randvere tee ja Pärnamäe tee ristmiku liiklust hakataks liiklustiheduse tõttu reguleerima foorituledega.

a. Täiendus Tegevuskava punkt nr 3. osas - Maagaasi kasutamise võimaluste arendamine ei ole selgelt tänases majanduskeskkonnas otstarbekas ja tuleks jätta välja tegevuskavast.
b. Täiendus Tegevuskava punkt nr 5. osas - Sidekaabliga telefoniside arendamine ei ole tänases tehnika arengu keskkonnas enam mõistlik kuivõrd on samal tegutsemise turul olemas kasutajasõbralikumad kaablita telefoni ja interneti teenuse pakkujaid. Nimetatud punkt tuleb jätta Tegevuskavast välja.
c. Täiendus Tegevuskava punkt nr 8. osas - Täiendada punkti konkreetse tegevusele suunatud eesmärgiga, millise kohaselt tuleks tagada inimeste pääs ühistranspordiga Randvere külla ka hilisõhtul kella 12.00-ni.
d. Täiendus Tegevuskava punkt nr 9. osas - Täiendada punkti konkreetse tegevusele suunatud eesmärgiga, millise kohaselt tuleks Kirikaia tee äärne kraav sulgeda ja vee äravool tagada edaspidi toruga.

2. Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine
• Lisada tegevuskavasse punkt, et võtta eesmärgiks ehitada Randvere külla vabaaja veetmiseks mängu ja puhkeväljak, mis arvestaks täiskasvanute, noorte ja laste vajadustega.
• Lisada tegevuskavasse punk, et võtta eesmärgiks rajada Randvere külla koht, kus saaks korraldada küla ühisüritusi.
• Tegevuskava Punkt 3. jätta Tegevuskavast välja, kuna surnuaia edasine laiendamine ei ole otstarbekas ega ole ka aktsepteeritud Kirikaia tee 5 kinnistu omaniku poolt.
• Lisada tegevuskavasse punkt, et tuleks leida ja märgistada piirkonna väärtuslikud maastiku-, loodus- ja ajalooliste objektide asukohad (NT Tädu kuusk, Rannakaitse patareid jne ).

3. Keskkonnakaitse

• Lisada Tegevuskavasse punkt, milline sätestab eesmärgi otsida võimalusi Muuga Sadama tegevusest Randvere külale tekkivate saaste ja müra uuringute teostamiseks ja rahastamiseks.
• Lisada Tegevuskavasse punkt, milline sätestab eesmärgi otsida võimalusi adekvaatse õhusaastejaama paigaldamiseks.

4. Ühistegevus

• Lisada Tegevuskavasse punkt, et koostatakse iga aastaste ühisürituste kava (küla aastapäev, jaanipäev jne).
• Lisada Tegevuskavasse punkt, et küla infovahetuse suurendamiseks ja probleemistike aruteludeks peaks olema külakeskuses aeg, kus külaseltsi liikmed ja külavanem saaksid kohtuda külaelanikega vähemalt igal paaritul kuul esimesel esmaspäeva õhtul (või muul sarnase intervalliga päeval).
• Lisada Tegevuskavasse punkt, et paigaldada on vaja suur küla kaart asukohaga Hansunõmme bussipeatus ja/või külakeskuse juurde kõigile nähtavale asukohta.
• Tegevuskava Punkt 5. jätta tegevuskavast välja seoses asjaoluga, et külakeskuse valmimisega on ruumide probleem oluliselt vähenenud.
• Lisada Tegevuskavasse punkt, et infovahetuse suurendamiseks on vaja paigaldada reklaam Hansunõmme pussipeatusesse üleskutsega liitumiseks Randvere küla informatsiooni e-listiga.


Varasem tegevuskava

I Tehnilise infrastruktuuri arendamine
1. Põhjavee kvaliteet ei vasta rauaühendite, väävelvesiniku ja radooni osas kehtivatele normidele, vanades torustikes võib tekkida vee sekundaarne reostus. Ühistute poolt rajatud veevarustus ei taga (v.a. üksikud erandid) vajalikku hulka ja survega tuletõrjevett. Tsentraalne veevarustus puudub. Vahend: Viimsi valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise projekti elluviimine 2005.a.-2008.a. Tegijad: Viimsi valla-valitsuse Kommunaalamet, AS Viimsi Vesi, ühistute juhatused
2. Olemasolevate heitvete kogumiskaevude ja mahutite ning katkiste torude kaudu toimub pinnase ja pinnavee reostumine. Heitvee tsentraalne kanalisatsioon ja puhastusseadmed puuduvad. Vahend: Viimsi valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise projekti elluviimine 2005-2008.a. Tegijad: Viimsi valla-valitsuse Kommunaalamet, AS Viimsi Vesi, ühistute juhatused
3. Maagaasi kasutamise võimalused puuduvad. Selgitada maagaasi soovijate hulk ja
Eurogaasi seisukoht trasside ehitamise tähtaegade ja liitumistingimuste kohta. Tähtaeg: 2006.a. Tegijad: ühistute juhatused, Randvere külaselts
4. Ühistute poolt 25-30 aastat tagasi ehitatud elektrivõrgud on enamuses amortiseerunud ega suuda tagada üha kasvavat energiavajadust. AS Fortum Elekter keeldub tähendatud elektrivõrke üle võtmast nõudes nende eelnevat rekonstrueerimist. See käib aga ühistutele üle jõu. Vahend: Moodustada lahendusvariantide leidmiseks
spetsiaalne töögrupp. Tähtaeg: 2005 -2006.a. Tegijad: Viimsi vallavalitsus,
AS Fortum Elekter, ühistute juhatused
5. Sidekaabliga telefoniside ja interneti kasutamise võimalused küla lõunaosas puuduvad. Vahend: Selgitada interneti soovijate hulk ja AS Elioni jt. sellealaste teenuste pakkumised, milledest valida soodsaim lahendus. Tähtaeg: 2005 – 2006.a. Tegijad: Vastavate ühistute juhatused
6. Jalakäijate, eriti koolilaste ja vanurite liikumine Randvere teel alates Mähelt Tädu teeni (4,0km ) ja Muuga teel Hansunõmme bussipeatusest kuni 38 bussiliini lõpp-peatuseni (2,2 km) on kõnnitee ja tänavavalgustuse puudumise tõttu pimedal ajal eluohtlik.
1) Randvere tee, kõnni- ja jalgrattatee (8,5-11 km) ehitus
2) Randvere tee (8,5-11 km) valgustuse ehitus
3) Muuga tee ( Hansunõmme bussipeatusest 38. bussiliini lõpp-peatuseni (2,2 km) kõnni- ja jalgrattatee ehitus
4) Sama /p.3/ tee tänavavalgustuse ehitus
5) Randvere tee (7,2 – 11 km) rekonstr. Tähtaeg 2006-2009. Tegija: Viimsi vallavalitsuse Kommunaalamet, Põhja Regionaalne Maanteeamet.
7. Kohalike teede tehniline seisund on ebarahuldav – auklikud, tolmavad või porised , hooldus- ja remonditööde mahud on ebapiisavad, paljudel kohalikel teedel ei ole omanikke, neid ei ole võetud ka valla omandisse. Vahend: Moodustada töögrupp kohalike teedega seotud probleemide lahenduse leidmiseks. Tähtaeg: 2005- 2010.a. Tegija: Viimsi vallavalitsuse Kommunaalamet, Ühistute juhatused, Harju Maavalitsus
8. Ühiskondliku transpordi korraldus ühenduse pidamiseks Tallinna, Maardu, Viimsi ja Haabneeme alevikuga, kus paikneb vallavalitsus ja kõik teenindusasutused, on ebarahuldav. Vahend: Olemasolevate bussiliinide marsruutide korrigeerimine või täiendavate bussiliinide avamine. Tähtaeg: 2005.a. Tegija: MTÜ Harjumaa Ühis-transpordikeskus
9. Sade- ja pinnasevee ärajuhtimise kraavid ja truubid on amortiseerunud ning ei suuda suurvett ära juhtida, mille tõttu madalad kinnistud ja isegi majade keldrid ujutatakse vihmade korral üle. Vahend: Sade- ja pinnasevee süsteemide arengukava koostamine ja selle järkjärguline elluviimine. Tähtaeg: alates
2005-2006.a. Tegija: Viimsi vallavalitsus Kommunaalamet, AS Viimsi Vesi, ühistute juhatused, kinnistuomanikud
10. Muuga lahe merevee taseme tõusu ja selle püsimisel 150 cm üle Kroonlinna veemõõdulati nulli ujutab merevesi ja kraavide kaudu juurdevoolav vihmavesi üle madalamad kohad , samuti kinnistud 150-200 m laiuses rannavööndis. Vahend: Merevee taseme muutuste prognoosimise ja vastavate hoiatuste edastamise süsteemi
loomine. Tähtaeg: 2006.a. Tegija: Keskkonnaministeeriumi Meteorol.ja Hüdroloogia Instit.
11. Paljud kohalikud teed on valgustamata,eriti poolsaare idaosas. Vahend: Moodustada eraldi töögrupp probleemile lahenduste otsimiseks. Tähtaeg: 2005.a.- 2006a. Tegija: Viimsi vallavalitsus Kommunaalamet, ühistute juhatused, AS Fortum Elekter
II Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine
1. Külas puuduvad: koolimaja, lasteaed, samuti isetegevuse, kultuuriürituste, spordi, rahvaürituste jms. harrastamiseks ja korraldamiseks vastavad ruumid.
1) Randvere algkooli ja raamatukogu ehitus 2007.a.-2008.a.
2) Randvere lasteaia ehitus 120 lapsele 2005.a.-2006.a.
3) Randvere keskuse ehitus 2005 -2006.a.
Tegija: Viimsi vallavalitsus,OÜ Viimsi Haldus
2. Küla supelrand on välja arendamata, pääs merele on paljudes kohtades kinnistuomanike poolt suletud: paatide merele viimise, randumise ja rannas hoidmise kohad puuduvad, merre minek on ohtlik ja raskendatud kividerohke ning kinnikasvanud madalaveelise kaldatsooni tõttu, merevee vastavust üldkasutatava supelranna normidele ei kontrollita.
1) Muuga lahe äärse rannaala detailplaneeringu kehtestamine 2006 a.
2) Supelranna projekti koostamine ja välja arendamine 2006-2009 a.
3) Supelranna merevee kvaliteedi kontrollimine alates 2007 a.
Tegija: Viimsi vallavalitsus,Randvere külaselts, Tervisekaitse inspektsioon
3. Randvere surnuaed on praktiliselt täis maetud ja selle laiendamise võimalused on piiratud Selgitada võimalusi Kirikaia tee 5 kinnistu omanikult 1800 m2 maa võõrandamiseks, samuti uurida teiste surnuaedade kasutamise võimalusi. Tähtaeg: 2006.a. Tegija: Viimsi vallavalitsus Kommunaalamet, Randvere kirikukogudus
III Keskkonnakaitse
1. Heakord külas jätab soovida – piirdeaiad kohati lagunenud, aiatagused võsastunud, kinnistutel kasutuskõlbmatuks muutunud ehitusmaterjalide virnad, jäätmete kogumine ja äravedu vajab korrastamist.
1) Viia ellu valla jäätmekäitluse kava
2) Suurendada järelvalvet ja nõudlikkust vastavate eeskirjade täitmise üle kinnistuomanike poolt
Alates 2006.a. Tegija: Viimsi vallavalitsus,Juhtivkonstaabel, Randvere külaselts
2. Küla jääb Muuga sadamast lähtuva õhu- ja mürasaaste levialasse Õhu- ja mürasaaste instrumentaalsete mõõtmiste läbiviimine külas ja nende alusel
kaitsemeetmete kavandamine. Tähtaeg: 2006.a. Tegija: Keskkonnaministeeriumi Keskkonna uuringute Keskus
3. Hooldustööde (valgustus-, harvendus ja sanitaarraided) mahud riigimetsas ebapiisavad, koristamata on tormimurtud ja ümberkukkunud, samuti metsakahjurite poolt kahjustatud puid, jätkuv metsa risustamine jäätmetega. Vahend: Näha ette uues metsamajanduse kavas aastateks 2006 - 2015 hooldustööde mahu oluline suurendamine, preventiivabinõude rakendamine metsade risustamise tõkestamiseks ja elanike kaasamine metsahoiu üritustele. Tähtaeg: Alates 2006.a. Tegija: Riigimetsa Majandamise Keskus ja Viimsi metskond

IV Ühistegevus
1. Elanike turvalisus ei ole piisavalt tagatud. Vahend: Naabrivalve organiseerimine Tähtaeg: 2005.a.-2006.a. Tegija: Viimsi vallavalitsus Kommunaalosak. Randvere külaselts, Juhtiv konstaabel
2. Elanike vähene osavõtt metsauuendustöödest ja heakorratalgutest. Vahend: Igaaastane metsaistutustalgute ja heakorrapäevade korraldamine. Tähtaeg: Kevadel, sügisel. Tegija: Randvere külaselts,Viimsi metskond
3. Elanike informeeritus külas toimuvast on ebapiisav, ajalehte „Viimsi Teataja“ ei tooda alati kõikide kinnistuomanike postkastidesse. Vahend: Küla kodulehekülje moodustamine Viimsi valla koduleheküljel ja selle regulaarne uuendamine. Tähtaeg: Alates 2005.a. Tegija: Randvere külaselts,Viimsi vallavalitsus
4. Töö noortega ja abivajavate vanuritega, kes ei ole Viimsi Pensionäride Ühingu liikmed, samuti invaliididega, puudub. Vahend: Moodustada eraldi töögrupid noorte ja
pensionäride vaba aja sisustamise korraldamiseks ning selgitada välja kõik
küla pensionärid (ka invaliidid) ja teha kindlaks nende abivajadused. Tähtaeg:2005.a.- 2006.a. Tegija: Randvere külaselts, küla pensionäride esindaja
5. Huvialaringide tegevust ruumide puudusel külas ei toimu. Vahend: Käivitada huvialaringide tegevus külas Tähtaeg: peale Randvere keskuse valmimist. 2007.a. Tegija: Randvere külaselts
6. Puuduvad nõuetele vastavad laste ( 3- 11 aasta vanused) mänguväljakud ühistute maadel. Mänguväljakute inventari hankimine ja paigaldamine ( 3 komplekti ühistutele
kuuluvale maale) Tähtaeg: 2006.a. 2007.a. Tegija: Randvere külaselts, ühistute juhatused,Viimsi vallavalitsus, Kommunaalamet
7. Rahvaspordi terviserajad külas puuduvad. Vahend: Rahvaspordi terviseraja rajamine riigimetsa maale 2007.a. 2009.a. Tegija: Randvere külaselts, Viimsi metskond
8. Küla piir ei ole looduses kõikjal tuvastatav, kirjeldamata ja kohati ebaloogiline. Bussipeatuste nimetused eksitavad ja ei ole kooskõlas küla tegelike piiridega – Randvere bussipeatus asub Tammneeme külas. Külal ei ole teadetetahvleid, viitasid, sümboolikat jt. küla mainet kujundavaid elemente. Vahend:Bussipeatuste nimetuste korrigeerimine vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 26. nov. 2004.a. istungi protokollile nr. 7.4. Küla piiride korrigeerimine, vajaliku sümboolika kujundamine ja viitade ning tahvlite hankimine Tähtaeg: 2005-2006.a. Tegija: Randvere külaselts, Viimsi vallavalitsusee Kommunaalamet, külavanem
9. Randvere külaelanike ühistegevust praktiliselt ei toimu. Vahend: Randvere külaseltsi loomine. Tähtaeg: 2005.a. Tegija: Külavanem, Randvere külaseltsi loomise algatusrühm.

Kommentaare ei ole: