reede, mai 30, 2008

Üritame suhelda vallavalitsusega

Täna hommikul sai posti allolev kiri. Taotlen seltsi nimel vallavalitsuselt täiendusi kohtadesse, kuhu pingid sai pandud. Natuke tahtsin neid noomida ka, et eriti suhtlemisaltid ei olda. Uus juhatus on seltsi nimel mõned kirjad kirjutanud, aga igasugune tagasiside puudub. Võiks ju saata kuiva vastusegi stiilis: "saime te kirja kätte, aga praegu ei ole meil võimalik teie ettepanekuid ellu viia", mille võiksime tõlkida "me ei ole huvitatud koostööst". Praegu tuleb selline tõlge anda vaikimisele. Vaikimine, minu arvates, on mingisuguselegi suhete arenemisele palju destruktiivsem ja minu isikliku tõlgenduse kohaselt näitab suhtumist - "sa oled madalam kui muru".

Aga kiri ise siis on selline:

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1
74001 Viimsi

29.05.2008

Taotlus

Nagu viitasin Randvere Külaseltsi nimel 17.04.2008 vallavalitsusele saadetud kirjas ja härra vallavanemale 16.05.2008 edastatud e-kirjas, paigaldas Randvere Külaselts külarahva hulgas üldkasutatavaks kujunenud supluskohtadesse puidust istepingid. Oma otsuses tuginesime abivallavanemalt Haldo Oravaselt saadud suulisele informatsioonile, et selliste esemete paigaldamine rannaalale ei nõua planeeringut.

Pingid paigaldati Niinepuu tee äärde randa, Kaevuaia tee pikendusele (muulile) ja ranna-alale, kuhu on võimalik pääseda Kibuvitsa teelt (umbkaudu Kibuvitsa tee 10 kinnistust mere poole).

Käesolevaga taotleme:
1) nimetatud kohtadesse väikeste prügikastide paigaldamist ja vallavalitsuse poolt jäätmeveo organiseerimist nendest prügikastidest. Leiame, et prügikastid võiksid olla “väiksema prügiurni” mõõtu –sellised nagu neid üldjuhul pargiteede äärde paigaldatakse. Loodame, et sellisel juhul ei teki inimestel kiusatust oma korraldamata jäätmeveost tekkinud jäätmeid nendesse prügikastidesse viia.
2) nimetatud kohtadesse infotahvlite paigaldamist, mis sisaldaks informatsiooni avaliku korra eeskirjade (sh jäätmekorralduse, tule tegemise keelu, öörahu jmt) kohta, informatsiooni kallasraja instituudi kohta ja üleskutset austada eraomandit, millel kallasrada kulgeb. Seejuures osundame, et me ei viita nn teadetetahvlile, mida on vallas mitmetesse kohtadesse paigaldatud, vaid liiklusmärgisarnase kujundusega valmis infot kandvale tahvlile. Kui vallal ei ole väljakujunenud standardset eelkirjeldatud tekstiga infotahvlit, pakub Randvere Külaselts omapoolset abi sellise tahvli teksti koostamiseks. Viitame, et need tahvlid oleksid universaalse tekstiga ning paigaldatavad vallas mitmesse kohta, kus on olemas avalik ligipääs kallasrajale.
3) nimetatud kohtadesse riietuskabiinide paigaldamist – 1-2 kabiini igasse kohta.

Ühtlasi osutame, et Viimsi Vallavalitsus on jätnud vastamata vähemalt kahele MTÜ Randvere Külaselts märgukirjale. Viitame 01.04.2008 kirjale “Randvere külaseltsi juhatuse ettepanek taotleda kultuuriministeeriumi toetust spordiväljaku rajamiseks Randverre” ja 17.04.2008 kirjale “Ettepanekud seoses Randvere rannaala detailplaneeringuga”.

Viidates märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusele palume vastata eelnimetatud kirjadele ja järgida ka edaspidi seadust. Nimetatud seaduse § 2 lg 2 kohaselt on märgukiri isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks, ning annab teavet; ning § 2 lg 1 kohaselt kuulub adressaatide ringi ka kohalik omavalitsus. Sama seaduse § 6 sätestab vastamise tähtajaks “viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest”. Seaduse §-st 5 tuleneb üldine vastamiskohustus, mille puhul on esitatud suletud kataloog juhtumitest, mil vastamisest võib loobuda. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lg 9 kohaselt võib vastamisest loobuda, kui isikut ei ole võimalik kindlaks teha; puuduvad isiku sideandmed; isik on piiratud teovõimega ja märgukiri on saadetud ilma esindaja eelneva nõusolekuta; isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi märgukirjale vastust; märgukiri ei ole esitatud eesti keeles; märgukirja sisu ei ole loetav või arusaadav; selgitustaotlusele vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse või organi töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi. Ükski nimetatud asjaoludest ei ole nimetatud Randvere Külaseltsi märgukirjade puhul kehtiv, kuid ka kehtiva asjaolu korral on asutusel kohustus edastada vastamisest loobumisest informeeriv teade.

Eelneva põhjal on külaseltsile teadmata, kuidas suhtub vallavalitsus meie ettepanekutesse. Samuti ei ole meil üheselt võimalik vastamata vastusest välja lugeda, kas vallavalitsus oleks valmis koostööks seltsiga või mitte. Praegusest tegevusetusest saab pigem järeldada huvi puudumist. On see tõsi?


Lugupidamisega,Kristo Madrus
juhatuse esimees

MTÜ Randvere Külaselts
Länneaia tee 6
Randvere küla74016 Viimsi vald

Kommentaare ei ole: