teisipäev, aprill 22, 2008

Külavanema kiri vallavalitsusele

Külakeskuses rannaala detailplaneeringu väljapanekul rahva poolt kirja pandud ettepanekutest on külavanem Madis Kaasik teinud järgmise kokkuvõtte ja ettepaneku vallavalitsusele:

teisipäev, aprill 08, 2008

Teabenõue keskkonnaministrile rannajoonest

Esmaspäeval sai keskkonnaministrile saadetud järgmine teabenõue:

Austatud Jaanus Tamkivi
Eesti Vabariigi keskkonnaminister
1.04.2008
Teabenõue
Randvere küla Muuga lahe äärse ranna-ala detailplaneeringust, selle lähteülesandest ja elanike negatiivse suhtumise asjaoludest.

Viimsi vallavalitsuse korraldusega nr 89, 16. veebruarist 2007. a. algatas detailplaneeringu Viimsi vallas, Randvere külas, Muuga lahe äärese ranna-ala tingimuste väljaselgitamiseks mereäärse rannariba munitsipaliseerimiseks ning kinnitas planeeringu lähteülesande (töö nr 241). Korraldust Tallinna Halduskohtus ei vaidlustatud.
Just nüüd, kui on möödunud üle aasta ja detailplaneeringu eskiis on valminud (projekteerija Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, maa-ala plaani ühes rannajoone nihutamisega koostas OÜ Optiset), on tekkinud mitmeid küsimusi selle detailplaneeringu õiguspärasuse suhtes, seda enam, et kohalikud elanikud on korduvalt avaldanud protesti kavandatava rannajoone nihutamise ja praegu olematu ranna-ala munitsipaliseerimise vastu (234 allkirjaga nõudmine peatada Randvere küla ranna-ala detailplaneeringu koostamine, 12.02.2008). Viimane protestiavaldus leidis aset Randvere külaseltsi üldkoosolekul 15. märtsil 2008.
Tuginedes keskkonnateabe kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise Arhusi konventsioonile pöördume Keskkonnaministeeriumi poole ranna-alaga seonduvate küsimuste õigusliku selgituse saamiseks:
1. Millise Eesti Vabariigis kehtestatud õigusakti alusel muudetakse rannajoont nii, et rannajoone merre nihutamine võimaldab munitsipaliseerimist?
2. Mida on võimalik munitsipaliseerida, kui nihutatakse rannajoont vette?
3. Kas vette nihutatud rannajoone ja praeguse rannajoone vahelist veega kaetud ala on võimalik munitsipaliseerida?
4. Millise seadusakti alusel on võimalik nihutada praegust rannajoont madalaveelise lahe täitmisega tekkiva "maismaa" uuele veepiirile?
MTÜ Randvere Külaseltsi juhatuse nimel: Mare Vichmann, Jaan Väljaots
Ja vastus:

Ja maa-ameti esialgne vastus:


Teeme ära ... järg

Katsusin registreerida Randvere külaseltsi rühma "Teeme ära"-algatusele. Meil on olemas juba vähemalt 6 vabatahtlikku, pakkumine kallurile, järelkärule ja ATV-le.

Registreerumine katkes, sest ei õnnestunud meie osalemiskohaks valida Viimsi valda. Algatuse esindajalt sain sellise selgituse: "Viimsi valda ei saa valida sel lihtsal põhjusel, et Viimsi vald registreeriti juba esimeste päevadega täiesti täis. Ma loodan, et te ei heida seepeale meelt ja osalete hea meelega ka mõne sõbraliku naabervalla koristamisel, kus abikäsi hetkel rohkem tarvis on. Meie ühine eesmärk on ju 3. mail kogu Eestimaa ühiselt puhtaks saada.".

Praegu arutleme vabatahtlikega, mida edasi teeme. Variandid on: 1 ja 2 ulatada abikäsi algatuse raames naabritele Tallinnale või Maardule, 3 teeme oma algatuse samal kuupäeval ja anname Randverest kokku korjatud prügi prügilasse ära omal kulul, 4 matame mõtte maha.

reede, aprill 04, 2008

Teeme ära 2008

Mitmes jutuajamises on kerkinud üles mõte, et Randveregi ei peaks üle-Eestilisest koristusaktsioonist "Teeme ära" kõrvale jääma. Selles osalemiseks tuleb moodustada 3-15 liikmeline meeskond ja aktsiooni kodulehel meeskonna liikmete nimed kirja panna. Et meie külaselts on näidanud end vähemalt koosolekutel jõulise ja eneseteadliku organisatsioonina, võiksime end näidata ka tegude inimestena. Et saaksime moodustada Randvere Külaseltsi meeskonna (miks mitte ka mitu meeskonda) andke palun teada enda võimalusest ja soovist 3. mail prügikoristusel osaleda külaseltsi e-maili aadressil randvereselts@gmail.com. Et registreerimisel küsitakse ka informatsiooni transpordi kohta (auto, järelkäru jne), siis andke ka enda neist võimalustest teada. Infot kampaania ja kaardistatud prügilasude kohta leiate aadressil http://www.teeme2008.ee/.

Ettepanek spordiväljaku asjus

Teisipäeval sai vallavalitsusele saadetud järgmise sisuga ettepanek:

Viimsi vallavalitsus
Nelgi tee 1
74001 Viimsi vald 01. 04. 2008Randvere külaseltsi juhatuse ettepanek taotleda kultuuriministeeriumi
toetust spordiväljaku rajamiseks Randverre

Seoses sellega, et Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium esitas 24.03.2008 üleskutse kohalikele omavalitsustele osaleda konkursil, mille eesmärk on arendada välja kõigile hõlpsasti kättesaadav lähiliikumispaikade võrgustik, kus saab vaba aega tervislikult ja sportlikult sisustada, teeb Randvere Külaseltsi juhatus Viimsi Vallavalitsusele ettepaneku osaleda nimetatud konkursil, rajamaks Randvere külla spordiväljak korvpalli ja võrkpalli mängimiseks.
1200 elanikuga Randveres ei ole üldkasutatavat palliplatsi. Senised katsed seda rajada, on takerdunud asukoha probleemidesse. Randvere küla üldkoosoleku poolt toetuse saanud ja ühe korvilaua paigaldamisega alustatud kava rajada see Kaevuaia tee 1 pumpla territooriumile luhtus sanitaartsooni keelu tõttu. Randvere külakeskuse juurde ei tohi palliplatsi rajada väidetavalt kõrgepingeliini ja teekaitse tsooni tõttu.
13. märtsil abivallavanem Haldo Oravase vastuvõtul käinud Jaan Väljaotsale vastas Oravas, et põhimõtteliselt on võimalik rajada spordiväljak Randvere algkooli krundile sõltumata sellest, millal kooli ehitama hakatakse. Seega on potentsiaalne koht olemas.
Kultuuriministeeriumi konkursitingimustes on lisatud, et toetust soovivad kohalikud omavalitsused peavad ise finantseerima rajatavat objekti vähemalt kolmandiku ulatuses ja garanteerima loodava spordiväljaku korrashoiu. Lisaks taotlusele ootab ministeerium kirjeldust antud piirkonna elanikkonna ja sportimispaiga tulevaste kasutajate kohta, et hinnata, kui palju lapsi kavandatavale väljakule sportima prognoositakse. Taotluses tuleb ära näidata ka, millised spordirajatised plaanitava väljaku vahetus läheduses täna juba olemas on.
Kohalikel omavalitsustel on nõutud dokumentide esitamiseks kultuuriministeeriumile aega 18. aprillini 2008.
MTÜ Randvere külaselts juhatuse nimel

Jaan Väljaots

MTÜ Randvere külaselts
Länneaia tee 6, Randvere küla
74016 Viimsi vald