teisipäev, juuni 21, 2016

Randvere ja Tammneeme külaseltsi juhatuste pöördumine

Viimsi vallavolikogu
21. juunil 2016
Tammelaane detailplaneeringu algatamine

Austatud Viimsi vallavolikogu liige,

28. jaanuaril 2016 (kiri nr 10-10/452) ja 30. mail 2016 (kiri nr 10-10/2674) pöördusid Tammneeme ja Randvere külade alalised elanikud Viimsi vallavalitsuse ja Viimsi vallavolikogu poole seoses Tammelaane kinnistu omanikult laekunud detailplaneeringu algatamise taotlusega ja vallavolikogu otsuse eelnõuga detailplaneeringu menetlus algatada. Nimetatud pöördumistele pole tänaseni esitatud ühtegi kirjalikku vastust. 13. juunil k.a. väga lühikese etteteatamisega korraldatud koosolekul Randvere külakeskuses planeeringu arenguvisiooni tutvustamiseks veelkord tõstatatud küsimused planeeringu põhjendatuse ja väidetava avaliku huvi kohta jäid vastuseta ja  vastused on senimaani saamata.
Meile teadaolevalt kavandatakse nimetatud planeeringuga Läänemere ranna piiranguvööndisse, mis on ühtlasi ehituskeeluvööndiks, kuni 18 kinnistuga tiheasustusala rajamist. Vastavalt Looduskaitseseadusele on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Viimsi valla 2000. aastal vastu võetud mandriosa üldplaneering, 2005. aastal kehtestatud teemaplaneering „Üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehitamise põhimõtted“, 2009. aastal kehtestatud teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ning 2014. aastal vastu võetud otsus „Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine“ toetavad ühemõtteliselt seadusega kehtestatud ehituskeeluvööndi piirangute säilitamist. Seetõttu on arusaamatu ja ka põhjendamatu Viimsi vallavolikogu otsuse eelnõus uue elamurajooni rajamiseks planeeringu algatamise põhjendamine avaliku huviga, milleks on kahe asustusüksuse – Tammneeme küla ja Randvere küla – ühendamine ranna-äärse jalakäijate tee ja/või jalgrattateega. Sellist huvi pole keegi uurinud, samas toimib avalikes huvides praegugi läbitav kallasrada ja kinnistul asuv terviserada.  
17. juunil 2016 vastas Riigi Keskkonnaamet Viimsi vallavalitsuse päringule nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vajalikkuse kohta, et Keskkonnaamet ei toeta selle planeeringu realiseerimiseks ehituskeeluvööndi vähendamist. Samuti on Keskkonnaamet seisukohal, et uue tiheasustusala  moodustamine või olemasoleva laiendamine ei saa toimuda üldplaneeringut muutva detailplaneeringu alusel. Keskkonnaamet on varasemates lahendites jõudnud ka ühtsele seisukohale, et kinnisvaraarendus ei kuulu erandolukordade alla, mis võimaldaks ehituskeeluvööndit vähendada.
Ka iigikontroll 2007. aastal valminud auditis „Ehitustegevus ranna ja kaldaalal on muuhulgas öeldud, et erinevalt üldplaneeringust tellib detailplaneeringu eraisik ning see koostatakse tema huvides. Seetõttu peavad detailplaneeringu lahendused arvestama varem välja selgitatud ning üldplaneeringus fikseeritud avalikke huve. Kaalutlusõigusest lähtuvalt peavad kohalikud omavalitsused hindama arendajate plaane kriitiliselt võimalikult vara ning vajaduse korral keelduma üldplaneeringuga selgelt vastuolus olevate detailplaneeringute algatamisest. On eriti oluline, et detailplaneeringute koostamisel lähtutaks ning ka jäädaks üldplaneeringus paika pandud lahenduste juurde nii elamuehituseks ette nähtud alade, ehituskeeluvööndi, täisehitamismahtude kui ka ehitistevahelise kauguse osas. See on võimalik ainult siis, kui omavalitsus rangelt juhib ning kontrollib planeerimist.
Kõike eeltoodut arvesse võttes kutsume Viimsi vallavolikogu liikmeid üles tänasel volikogu istungi päevakorras oleva Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu algatamise vajalikkust ja võimalikkust sisuliselt kaaluma ja planeeringut eeltoodud puudusi arvesse võttes mitte algatama.  Kristo Madrus                                          Märt Puust
Randvere külaseltsi juhatuse liige     Randvere külaseltsi juhatuse liigeJaan Väljaots                                            Andres Jaanus
Randvere külaseltsi juhatuse liige  Tammneeme külaseltsi juhatuse liige
Meelis Pallo                                             Raivo Kaare
Randvere külaseltsi juhatuse liige  Tammneeme külaseltsi juhatuse liige

reede, aprill 22, 2016

Randvere küla koosoleku 10.04.2016 protokoll

Tervitus,
Lubasin küll esialgu lausa stenogrammi, kuid kahjuks osutus salvestuse kvaliteet sedavõrd kesiseks, et selle sõna-sõnaline mahakirjutus võtaks liiga palju vaeva. Salvestus on iseenesest olemas ja kui kellelgi on huvi mõne konkreetsema koha vastu, siis võib proovida sealt seda välja kuulata.
Aga kirjutasin ka protokolli üsna täpse. Siin see on.
Jaan VäljaotsRandvere küla koosolek 10. aprillil 2016

Randvere koolis.  Koosoleku algus 11.15. Registreerimislehel 123 osalejat.

Päevakord

1. Ülevaade toimunust ja perspektiivid.

2. Külavanema valimised.

3. Viimsi kommunaalameti juhataja info 2016. a. töödest Randveres ja küsimuste vastused.

4. Viimsi konstaabli info turvalisusest ja küsimuste vastused.

5. Jooksvad küsimused.

1. Külavanema ülevaade toimunust ja perspektiivid.

Priit Robas: Kui mind külavanemaks valiti, olid esil kaks probleemi: Muuga sadamaga seonduv ja kuidas kaasata kõiki elanikke?

Kaasamiseks oleme korraldanud 4-5 üritust aastas. Heakorrapäev, jaanipäev, vanakraamilaat ei hakanud tööle, aga selle asemel on toiminud sügisene sibulate toomine Peipsi äärest. Advendi tähistamine on soikunud ehkki selleks sai külakeskuse ette kuusk istutatud, mille tipu keegi järjekindlalt maha lõikab, aga kuusk kasvab. Koolimaja ehituse käigus sai rajatud küla lastele kelgumägi.

Kui ootus on, et külavanem teeb tänavad korda, siis seda võlukepikest ei ole, aga hoida mõistlikul määral survet meie probleemidel saab. Nii saime näiteks Randverre kooli, mille ümber võiks kujuneda kogukonna keskus. Aga puudub veel spordiväljak ja minu unistustes ka ujula.

Mida edasi - peaksime algatama ise küla üldplaneeringu. Praegu kasvab küla vaikselt ise, aga peaksime koos läbi mõtlema, milline võiks ta olla 10 aasta pärast. Praegune külaplats on näiteks eramaa. Kas peaksime selle liigutama kooli juurde?

Küla arengukava on olemas ja see on olnud ka külavanema töö aluskava.

Senised üritused võiks jätkuda. Lisaks olen mõelnud, et võiks teha külaõhtuid, kus oleks mõni päevakohane ettekanne ja arutelu. See aitaks ka rohkem üksteisega tuttavaks saada – mina tunnen teist paljusid, aga omavahel ei pruugi inimesed tunda.

1800 elanikuga küla on suur, aga meil pole korralikke teenindusasutusi. Kooli juurde tuleva Schüdlöffeli tee alguses on 6000 m2 ärimaad, aga arendajail huvi pole.

Kallasraja arendamine. Oli planeering, kuid see takerdus. Saab edasi minna, kui külakogukond ise teeb uue lähteülesande. Tuleks teha töögrupp, et asi ei kisuks kiiva.

Küsimus saalist: Möödunud aastal oli koosolekul palju küsimus, aga neist pole enam silpigi? Kas keegi üldse paneb midagi kirja?

Robas: Jah palusin Jaan Väljaotsal teha protokolli ja ta lubas teha ka stenogrammi.

Saalist: Eelmisel aastal oli jutuks, et Randvere tee on pikk ja vanematele inimestele oleks vaja selle äärde panna paar pinki. Neid pole.

Robas: Poolel teel on bussipeatus ja seal on pingid olemas. Pidite ütlema, kuhu soovite.

Saalist: See on teivaspeatus, seal ei ole pinki, tulge vaadake ise.
 

2. Külavanema valimine.

Viimsi vallasekretär Kristi Tomingas tutvustab valimiste korda. Koosolekul osalejate nimekirjas on 123 inimest, seda rõõmustavalt palju. Külavanema valimiseks on vaja vähemalt 63 häält.

Vabatahtlikest moodustatakse viieliikmeline valimiskomisjon: Arvo Kundla, Eret Elen Viidakas, Leonard Pikhof, Raivo Niidas ja Anu Kaiv.

Valimiskast pitseeritakse. Vallavalitsus on ette valmistanud sedelid, mille saab nimekirja järgi, isikutunnistuse alusel. Kandidaate on üks: Priit Robas. Kes on poolt teeb tema nime juurde risti või linnukese. Kes on vastu, jätab kastikese tühjaks.

Tulemused: välja võeti 118 sedelit, valimiskasti jõudis samuti 118. Seitse sedelit oli täitmata, ühel sedelil ei olnud tahe üheselt arusaadav, Priit Robase poolt oli 110 sedelit. Külavanemaks on valitud Priit Robas.

 
3. Varem kirjalikult esitatud küsimustele vastab valla kommunaalameti juhataja Alar Mik.

Fekaalivedu on pärast ümberkorraldusi Tallinnas läinud kalliks ja osad vedajad on tegevuse lõpetanud. Mida saab vallavalitsus olukorra parandamiseks teha, sest on majapidamisi, kuhu Viimsi Vee sõnul kanalisatsioonitrassi rajamine pole majanduslikult otstarbekas?

Reovee ära andmine ongi kallis. Senine odav hind tulenes sellest, et paljud lasid reovee lihtsalt loodusesse või purgisid ebaseaduslikult kusagile kaevu. Viimsi vallas on praegu vedajate nimekirjas 11 ettevõtet, nende hulgast saab valida. Võib-olla võiks mõelda reovee Muuga vastuvõtupunktis hinnaerisuse tegemist neile, kelle juurde trassi teha ei saa. Edastan ettepaneku AS-le Viimsi Vesi.

Kas külakeskuse ja lasteaia parklat ja sissesõiduteed saaks laiendada?

On võimalik, kuid hetkel on hoone haldaja OÜ Viimsi Haldus esindaja sõnul prioriteedid mujal.

Saalist: Palun pikendage ka kõnniteed Kibuvitsa 3 juurde, üle muru käiakse. Edastan ettepaneku OÜ-le Viimsi Haldus.

Millal tuleb kergliiklustee Hansunõmme ja Muuga vahele?

Sel aastal. Maanteeamet rajab tee esialgu kuni Mündi teeni ja teeb laugemaks ka täisnurkse kurvi, kus on palju õnnetusi. Vald rajab valgustuse. Millal saab teoks teine etapp Muugani, veel ei tea, sest pärast bussi nr 38 ümberpööramise kohta on probleem kehtivate kasutuslubadega puurkaevudega, mille ümber on sanitaartsoon. Seda osa ei taha ka Maanteeamet rahastada. Väga palju on II etapi puhul ka lahendamata maaomandi küsimusi – teemaa laienduste üleandmised ja pooleliolevad planeeringud.

Millal tuleb Ritsika tee valgustus?

Probleemiks on eraomandis olevad lõigud. Kuni need nii jäävad, ei tulegi.

Saalist: Seal käib kaks klassitäit lapsi pimedas. Mis on järgmised sammud?

Võin ka neljandat korda pöörduda, kuid praegu on mul vastus, et eraomanikud teed loovutada ei soovi.

Saalist: Olen just vastupidi kuulnud, et selleks ollakse valmis.

Robas: Kui te seda teate, äkki võtate inimesed kaasa ja arutate seda vallavalitsuses.

Saalist: Millal saab Kibuvitsa tee valgustuse? 10 aastat ootame.

Prioriteedid sõltuvad liiklustihedusest, kas tegu on tupikteega või kogujateega. Tänavate funktsioonid võivad ka muutuda ja järge ootav nimekiri on dünaamiline.

Kuidas piirata kiirust Ritsika teel? Märk on 30, aga kihutatakse.

Peab teatama politseile.

Saalist: kas ei võiks panna lamavat politseinikku?

Teetõkendeid me sõiduteedele ei paigalda. Nad olid omal ajal odavad ja levinud, aga nende efektiivsus on 18%. Tekitab visuaalse turvatunde, aga tegelikult ei kaitse. Talihoolduse käigus lähevad ka katki.

Kas saaks piirata autode pääsu Kaevuaia tee lõppu, väravad pargitakse kinni ja sõidetakse muulile?

Muuli ette saab panna kivid, nagu panime Niinepuu muulile. Kalamehed palusid ligipääsu, siis panime neile ka värava. Valesti parkijatest saatke vallavalitsusse pilt, teeme trahvi, küll see õpetab.

Millal saab Kaevuaia tee tolmuvabaks?

Pindamine tuleb 2016 suvel.

Millal tuleb Randvere-Tammneeme kergliiklustee?

Sellel aastal augustis-septembris hakatakse ehitama koos tänavavalgustusega, plaan sügisel tee valmis saada.

Kas tohib parkida Jugapuu ringteel?

Ringteel parkimine ei ole lubatud, kuna see takistab teistel sõidukitel liiklemist ja on seega vastuolus Liiklusseadusega. Valmistame vallas ette ka teisaldamist ja tasulisse parklasse viimist.

Koralli teel on 20 märk, aga keegi kinni ei pea.

Kes seal kihutab? Võtke naabrid kokku ja rääkige.

Milla tehakse korda Niinepuu tee tolmuvaba kate, mis teehöövliga ära lõhuti.

Tehakse korda. Talihooldega ikka juhtub.

Saalist: See polnud talihoole, kuiva ilmaga lükati nädal tagasi.

Saalist: Mis on tolmuvaba?

Kiht bituumenit, killustikupuru, bituumen, puru.

Üldine ülevaade kommunaalvaldkonna töödest Randvere külas.

Randveres on sel suvel pindamine plaanis Ritsika teel, Kaevuaia teel ja Koralli teel. Mujal, kus on freesipurust kate, tehakse hööveldust ja täiendavat freesipuru pealevedu ning samuti tehakse kaks korda suve jooksul kloriididega tolmutõrjet põhilisematel killustiku ja freespuru teedel.

Ühistranspordist: V4 teeb jaanuarist lisaringi. Sügisel on V7 lisareis kella 19 ajal plaanis.

Kommunaalamet hakkab kooli juurde tehtud kelgumäge ja rattakrossi mägesid suvel niitma (sagedusega kord kuus). Sinna on viidud ka ehitusprahti, see koristatakse Viimsi Halduse poolt.

Koera väljaheidete kaste paneme juurde. Võiks edastada infot, kuhu vaja.

Saalist: Kooli ümber oleks vaja, sest siit läheb mööda jalutustee metsa.

Saalist: Niinepuu muulile oleks vaja prügikasti. Kaevuaia tee muulile ka.

Saalist: Kiriku juurde võiks tuua korraliku teisaldatava käimla. Praegune kuivkäimla ei sobi ja reostab.

Teeäärte koristamine on plaanis. Talguseltskondadele jagatakse kotid, kindad ja korraldatakse prahi äravedu. Randveres on plaanis liituda Teeme Ära talgupäevaga 7. mail.

Saalist: Suur kivi kraavis segab, selle taha kogunenud vesi on tükikese teest ära viinud.

See ei ole põletav probleem. Tee lagunemise põhjus ei ole. Kogu valla kõigi kraavide peale on eelarves 10 000 eurot.

Saalist: Kui me kivi ise välja tõstame, kas vald korraldaks, kuhu panna?

Jah.

Saalist: Kivi on väga raske, kraana ei jaksanud välja tõsta. Kas oleks mõeldav koos rahastamine?

Võib mõelda.

Kanalisatsioonitööde lõpptähtaeg on 31. mai.

Sademevee kohta koostame arengukava ja kaardistame sademevee probleeme – kel on murekohad teada, võivad selle info edastada kommunaalametile.

Saalist: Mis saab Hansunõmme bussipeatuse taskusse koguneva veelombiga?

See on riigimaantee ja maanteeameti praak. On lubanud korda teha, aga võite ka ise Jaan Saia poole pöörduda. Kommunaalamet saadab uue kirja.

Saalist: Prügikastid rannas on hea, aga oleks vaja ka lõkke keelamise märke.

Saalist: Viimsi tervisekeskuse ümber on tasulised parklad eramaal tühjad. Ilma maksmata ei pääse arstilegi.

Püüame leida lahendusi. Hr Tooliga ei ole kerge läbi rääkida. Need on pika vinnaga.

Saalist: Tiitsu tee ja Suurekivi tee valgustus?

Ma ei tea peast, mitmenda kategooria tee on.

Saalist: Postid on Imatra poolt olemas. Suurekivi tee upub, vajalik on esmalt sinna sademeveekraav rajada.

 

4. Viimsi valla konstaabel Eret Elen Viidakas.

Harjumaa taustal on Viimsi valla kuritegevus üsna väike (kurieod Harjumaal - 2698 neist Viimsis -241). Sama väärtegude osas (väärteod Harjumaal - 14 103 neist Viimsis - 882 neist Randveres 96). Randvere on rahulik. Peamised väärteod liikluses: kiiruse ületamine, joobes juhtimine.

Pidevat patrulli pole võimalik kiirust kontrollima panna. Kui kihutab naaber, rääkige temaga. Andke politseile number teada. Ritsika teele tuleme kiirust mõõtma lähikuudel ja võib-olla rohkem kui ühe korra. Mais-juunis on plaanis suurem reid Viimsi vallas.

Muru niitmist pühapäeval seadus ei keela. Kui varem olid heakorra eeskirjad igas vallas kohalikud, siis nüüd on üleriigiliselt kehtiv korrakaitseseadus. See ei keela muru niita. Leppige lihtsalt naabritega kokku.

Saalist: käivad jutud halli autoga kommionust.

Ei ole meie seda autot leidnud. Tegeleme sellega. Lapsevanemad, paluge lastel number meelde jätta, kui märkavad.

Saalist: Meie külas on vabariikliku tähtsusega seeneväli.

Teame, politsei teeb reide ja oleme neid seenelisi püüdnud. Kas oleks võimalik põldu hooldada, et narkoseened ei kasvaks?

Robas: omanikule natuke suur koormus panna, aga peaksime koos mõtlema.

Äkki sügiskünd aitab? Peaks uurima, kuidas seenetõrjet teha. Aga üldiselt on meil turvalisuse osas isegi liiga hästi. Oleme lohakaks muutunud. Pange rattad, lapsevankrid, muruniidukid jm ikka silma alt ära. Statistika näitab, et naabrivalve töötab.

Randverest teated politseisse on peamiselt liiklus või joobes inimene magab bussipeatuses. Hoolime ja märkame.

Saalist: Noored ja süstlad?

Kooli juures probleeme pole.

Saalist: Külakeskuse juures suvel noorte peod autodega.

Kui vaja, kutsuge politsei välja. Öörahu ei ole õigust rikkuda – tööpäevade eel algab öörahu kell 22 ja kestab hommikul 6-ni, puhkepäevade eel 24 ja hommikul 7-ni.

Saalist: Politseipatrull tuleb Lasnamäelt, reede või laupäeva õhtul võib ooteaeg olla kuni kaks tundi.

Tasub ka G4S helistada, neil on vallaga koostööleping. Politseil ei ole õigust enda väljakutseid ja ülesandeid erafirmadele delegeerida.

Isikuvastane vägivald – perevägivald kasvav trend. Sellest on hakatud ka rohkem teatama.

 

5. Jooksvad küsimused.

5.1. Rannaala planeeringu lähteülesande koostamiseks oleks vaja teie otsust, et võtame selle ette ja moodustame töörühma.

Kõik saali alles jäänud inimesed poolt.

Kuupäev, mil kõik asjast huvitatud võiks külakeskusse kokku tulla on 21. aprilli õhtul kell 19. Kõik, kes tahavad kaasa rääkida, tulge kohale.

 

5.2. Kuidas kaasata Randvere rahvaga kaasa ka siin elav muukeelne elanikkond?

Robas: Olen omal ajal pea kõik majad läbi käinud, kontakte mul on.

 

5.3. Kuidas käib külakeskuse kasutamine?

Päevakeskus tegutseb hommikuti, noortekeskus alates lõunast. Kui kellelgi on vaja pidada ühistu koosolekut või nt lapse sünnipäeva, siis on see väikse tasu eest võimalik. Noorte keskuse ruume saab kasutada hommikuti, päevakeskuse ruume õhtuti, kui seal põhitegevust ei toimu.

 

5.4. Millal tuleb Randverre ujula?

Viimsil on vaja ehitada mitu kooli ja lasteaed. Ujula Randverre on unistus, koolistaadion on töös – järgmise aasta sügiseks 2017 on olemas staadion, mis rahuldab 1.-6. klassi kehalise kasvatuse nõuded.

 

5.5. Randvere ja Tammneeme vahele metsaalale kavandatakse elamuid.

Hetkel asi seisab, sest kõik see vajab kooskõlastusi, sest seal on rohekoridor, rannakaitseala, juurdepääsuteid pole. Kui hakkab liikuma, siis jagan külaga infot.

 

Koosoleku lõpp 13.50

Protokollis Jaan Väljaots