teisipäev, juuni 21, 2016

Randvere ja Tammneeme külaseltsi juhatuste pöördumine

Viimsi vallavolikogu
21. juunil 2016
Tammelaane detailplaneeringu algatamine

Austatud Viimsi vallavolikogu liige,

28. jaanuaril 2016 (kiri nr 10-10/452) ja 30. mail 2016 (kiri nr 10-10/2674) pöördusid Tammneeme ja Randvere külade alalised elanikud Viimsi vallavalitsuse ja Viimsi vallavolikogu poole seoses Tammelaane kinnistu omanikult laekunud detailplaneeringu algatamise taotlusega ja vallavolikogu otsuse eelnõuga detailplaneeringu menetlus algatada. Nimetatud pöördumistele pole tänaseni esitatud ühtegi kirjalikku vastust. 13. juunil k.a. väga lühikese etteteatamisega korraldatud koosolekul Randvere külakeskuses planeeringu arenguvisiooni tutvustamiseks veelkord tõstatatud küsimused planeeringu põhjendatuse ja väidetava avaliku huvi kohta jäid vastuseta ja  vastused on senimaani saamata.
Meile teadaolevalt kavandatakse nimetatud planeeringuga Läänemere ranna piiranguvööndisse, mis on ühtlasi ehituskeeluvööndiks, kuni 18 kinnistuga tiheasustusala rajamist. Vastavalt Looduskaitseseadusele on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Viimsi valla 2000. aastal vastu võetud mandriosa üldplaneering, 2005. aastal kehtestatud teemaplaneering „Üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehitamise põhimõtted“, 2009. aastal kehtestatud teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ning 2014. aastal vastu võetud otsus „Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine“ toetavad ühemõtteliselt seadusega kehtestatud ehituskeeluvööndi piirangute säilitamist. Seetõttu on arusaamatu ja ka põhjendamatu Viimsi vallavolikogu otsuse eelnõus uue elamurajooni rajamiseks planeeringu algatamise põhjendamine avaliku huviga, milleks on kahe asustusüksuse – Tammneeme küla ja Randvere küla – ühendamine ranna-äärse jalakäijate tee ja/või jalgrattateega. Sellist huvi pole keegi uurinud, samas toimib avalikes huvides praegugi läbitav kallasrada ja kinnistul asuv terviserada.  
17. juunil 2016 vastas Riigi Keskkonnaamet Viimsi vallavalitsuse päringule nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vajalikkuse kohta, et Keskkonnaamet ei toeta selle planeeringu realiseerimiseks ehituskeeluvööndi vähendamist. Samuti on Keskkonnaamet seisukohal, et uue tiheasustusala  moodustamine või olemasoleva laiendamine ei saa toimuda üldplaneeringut muutva detailplaneeringu alusel. Keskkonnaamet on varasemates lahendites jõudnud ka ühtsele seisukohale, et kinnisvaraarendus ei kuulu erandolukordade alla, mis võimaldaks ehituskeeluvööndit vähendada.
Ka iigikontroll 2007. aastal valminud auditis „Ehitustegevus ranna ja kaldaalal on muuhulgas öeldud, et erinevalt üldplaneeringust tellib detailplaneeringu eraisik ning see koostatakse tema huvides. Seetõttu peavad detailplaneeringu lahendused arvestama varem välja selgitatud ning üldplaneeringus fikseeritud avalikke huve. Kaalutlusõigusest lähtuvalt peavad kohalikud omavalitsused hindama arendajate plaane kriitiliselt võimalikult vara ning vajaduse korral keelduma üldplaneeringuga selgelt vastuolus olevate detailplaneeringute algatamisest. On eriti oluline, et detailplaneeringute koostamisel lähtutaks ning ka jäädaks üldplaneeringus paika pandud lahenduste juurde nii elamuehituseks ette nähtud alade, ehituskeeluvööndi, täisehitamismahtude kui ka ehitistevahelise kauguse osas. See on võimalik ainult siis, kui omavalitsus rangelt juhib ning kontrollib planeerimist.
Kõike eeltoodut arvesse võttes kutsume Viimsi vallavolikogu liikmeid üles tänasel volikogu istungi päevakorras oleva Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu algatamise vajalikkust ja võimalikkust sisuliselt kaaluma ja planeeringut eeltoodud puudusi arvesse võttes mitte algatama.  Kristo Madrus                                          Märt Puust
Randvere külaseltsi juhatuse liige     Randvere külaseltsi juhatuse liigeJaan Väljaots                                            Andres Jaanus
Randvere külaseltsi juhatuse liige  Tammneeme külaseltsi juhatuse liige
Meelis Pallo                                             Raivo Kaare
Randvere külaseltsi juhatuse liige  Tammneeme külaseltsi juhatuse liige

Kommentaare ei ole: