reede, oktoober 31, 2008

Vallavalitsusest saabus vastus

Selle nädala sees saabus 28. oktoobri postitamiskuupäevaga kiri Viimsi Vallavalitsuselt (, mis ise kannab küll 20. oktoobri kuupäeva). Hr Seliranna allkirjaga saabusid vastused mitmele külaseltsi esitatud ja seni vastamata küsimusele, kuid ka ühele minu poolt eraviisiliselt esitatud tähelepanekule.

Kahe kirja vastus sisaldub ühes. Esimesena vastatakse minu, kui külaelaniku ettepanekule, ja edaspidi saavad vastuse minu poolt külaseltsi nimel 25. septembril saadetud küsimused.

Kirjast saame teada, et peagi on tulemas küla üldkoosolek, milles üheks päevakorrapunktiks on uue külavanema valimine. Mis juhtus vana külavanemaga? Nimelt juhtisin ma vallavalitsuse tähelepanu Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuudile, mille kohaselt M.Kaasiku volitused külavanemana on lõppenud kahe kohustuse täitmata jätmise tõttu. Ta ei olnud 1. märtsiks esitanud küla arengukava küla üldkoosolekule kinnitamiseks ning ta ei olnud 2008 I poolaasta jooksul kokku kutsunud küla üldkoosolekut oma eelmise aasta tööaruande ärakuulamiseks. Näib, et otsustavaks sai viimane. Küla üldkoosolekust tuleb kuu aega ette teatada, seega ei saa see toimuda täna seisuga varem kui 2008 detsembri alguspäevil.

Eraldi peatun ka viimasel lõigul, kus mulle meeldib, et vähemalt tunnistatakse Karulaugu lasteaed-algkooli rajamise otsuse poliitilisust. On positiivne, et üteldakse otse, mitte ei hakatud keerutama ja välja mõtlema mingeid X-põhjuseid, miks Karulaugu on parem kui Randvere.
Lisaks meeldib mulle, et edaspidi toimub kogu rannaala detailplaneeringu töö planeerimisseadust ja teisi seadusi arvestades. Rohkem meeldiks mulle muidugi, kui seaduse järgi oleks käitutud juba varem. Aga parem hilja kui mitte kunagi.


Kiri on aga siin:


Vastuseks teie kirjale Randvere külavanema volituste lõppemise kohta teatame, et Randvere küla üldkoosolek kutsutakse kokku novembri lõpus või detsembri alguses, kus on kavandatud ka külavanema valimine. Üldkoosoleku läbiviimise täpne koht, kuupäev, päevakorrapunktid tehakse teatavaks hiljemalt 1 kuu enne koosoleku läbiviimist.


MTÜ Randvere Külaseltsi ettepanekut Viimsi vallavalitsusele taotlemaks Kultuuriministeeriumi toetust spordiväljaku rajamiseks tulevase Randvere Algkooli territooriumile ei olnud võimalik realiseerida seetõttu, et vallavalitsusel puudus ja ei olnud võimalik ka lühikese aja jooksul koostada sellekohast projektlahendust. Teatavasti on igasuguse toetuse taotlemisel vajalik sellekohase kooskõlastatud ja kinnitatud projektdokumentatsiooni ja eelarve olemasolu. Kindlasti aga peame edaspidi silmas spordiväIjakute rahastamiseks mitmesuguste toetusallikate kaasamist.


Randvere rannaala korrastamise hooajalisi töid on tõesti võimalik teha ilma detailplaneeringuta, kuid rannas puhkeala loomine ei ole ilma kehtestatud korras koostatud detailplaneeringuta siiski võimalik, sest see peab arvestama mitte ainult tänase päeva vajadusi, vaid rahuldama elanike soove ka pikema perioodi kohta. See nõuab konkreetse detailplaneeringu ja projekti koostamist, vajadusel ka keskkonnamõjude hindamist ja ehitusloa väljastamist.


Peale detailplaneeringu eskiisi ühe variandi avalikustamist külas tekkinud erimeelsusi arvestades võtsime selle koostamisel ajutiselt aja maha, et osapooltel oleks võimalik probleeme rahulikult kaaluda ja järele mõelda. Vallavalitsusele on laekunud ettepanekuid, kuidas seda probleemi edasi käsitleda. Oleme valmis ka uusi põhjendatud ettepanekuid läbi vaatama, kaasa arvatud detailplaneeringu korrigeerimise osas. Kartus, et edasine tegevus puhkeala rajamisel kahjustab seal paiknevat eraomandit ei ole põhjendatud, sest kogu sellealane töö toimub edaspidi planeerimisseadust ja teisi seadusi arvestades, sealhulgas ka Maaameti 19.06.2008. a kirjas nr 6.2-2/57/6436 esitatut silmas pidades. Kui puhkeala rajatakse, siis kindlasti mitte eraomandis olevatele kinnistutele.


Lasteaed-algkooli rajamine Karulaugu 5 kinnistule oli poliitiline otsus. Randvere Algkooli projekteerimine on Viimsi valla arengukava projekti kohaselt ette nähtud aastal 2011 ja seejärel erakapitali baasil välja ehitamine.


Vabandame, et me ei olnud teie kirjadele õigeaegselt vastanud.

Lugupidamisega

Enno Selirand
Arendusameti juhataja kt

kolmapäev, oktoober 29, 2008

Hingedepäev

Hingedepäeva

kontsert-jumalateenistus toimub pühapäeval 2. novembril kell 14.30 EELK Randvere Peetri kirikus

Teenib koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel

Musitseerib Muusika- ja Teatriakadeemia magistrand Margot Peterson

Laulavad Randvere küla lapsedKreete-Karoliine ja Taavi Pleiats

Süütame kalmudel küünlad lahkunute mälestuseks

Olete oodatud Randvere Peetri kirikusse!

Info: Randvere külakeskus, tel 6064 036; 5188 125

reede, oktoober 10, 2008

Kiri vallavalitsusele

Õigupoolest juba kaks nädalat tagasi saatsin vallavalitsusele järjekordse kirja, ja seekord mitmete varasemalt esitatud küsimustega, ning ka mõne uuemaga. Vaatame, kas seekord vastatakse, või tuleks otsida seaduslikke võimalusi, mis sunniks kirjadele vastama.

Kiri ise aga selline:

Viimsi Vallavalitsus

25.09.2008


Taotlus vastamata kirjadele vastamiseks

MTÜ Randvere Külaselts juhatus soovib teada, mis toiminguid on Viimsi Vallavalitsuses tehtud ja milline seisukoht on võetud alljärgnevates punktides.

I. MTÜ Randvere Külaselts edastas Viimsi Vallavalitsusele 01.04.2008 kirja “Randvere külaseltsi juhatuse ettepanek taotleda kultuuriministeeriumi toetust spordiväljaku rajamiseks Randverre” (saabunud 03.04.2008, registreeritud numbriga 12-11/1104). Kirjas juhtisime tähelepanu 24.03.2008 Kultuuriministeeriumi üleskutsele, milles kutsuti kohalikke omavalitsusi osalema konkursil, mille abiga oleks võimalik rajada lähiliikumispaiku. Tegime ettepaneku Randvere külla spordiväljaku rajamiseks sellel konkursil osaleda, ja rajada spordiväljak tulevase Randvere algkooli krundile.

II. MTÜ Randvere Külaselts edastas Viimsi Vallavalitsusele 17.04.2008 kirja “Ettepanekud seoses Randvere rannaala detailplaneeringuga” (saabunud 18.04.2008, registreeritud numbriga 10-7/1271). Antud kirjas leidsime, et Randvere rannaala korrastamine on teostatav täielikult ilma detailplaneeringuta, ning taotlesime detailplaneeringu lõpetamist. Ühtlasi esitasime ettepanekud, mida pidasime võimalikuks realiseerida ilma detailplaneeringuta, kuid teistsuguse õigusliku hinnangu puhul palusime neid arvestada detailplaneeringus. Ettepanekud olid muuhulgas lühidalt: Randvere ujumiskohtadesse riietuskabiinide, prügikastide, infotahvlite paigaldamine; Niinepuu tee muuli kõrgemaks taastamine; kallasrajale üle kraavide purrete paigaldamine; viia lähteülesande plaanil olev rannajoon vastavusse tegeliku loodusliku rannajoonega; analüüsida võimalusi Niinepuu tee pikenduse, so muuli, munitsipaalomandisse saamiseks. Samuti tegi Külaselts ettepaneku koostööks.

III. MTÜ Randvere Külaselts edastas Viimsi Vallavalitsusele 29.05.2008 taotluse (saabunud 02.06.2008, registreeritud numbriga 14-9/1852), milles taotlesime külaseltsi poolt Randvere rannaalale paigaldatud 6 istepingile lisaks samadesse kohtadesse paigaldada Viimsi Valla poolt või kaasabil prügikastid, infotahvlid ja riietuskabiinid. Samuti taotlesime, et vastataks kirjadele, millele on viidatud ka käesolevas kirjas punktides I. ja II.

Osutame, et punktides I.-III. nimetatud kirjad on käesoleva hetkeni vastamata, ning kordame taotlust nendele kirjadele vastata – selgitada, millisele seisukohale on Viimsi Vallavalitsus nendes kirjades sisalduvate taotluste suhtes asunud, kas on tehtud nimetatud kirjadest lähtuvalt mingeid toiminguid ja kas planeeritakse teha mingeid toiminguid. Kui on toimingutest loobutud, palume selgitada sellise otsustuse põhjuseid.

Samuti taotleme, et Viimsi Vallavalitsus avaldaks,
1) millises seisus on praegu Randvere rannaala detailplaneeringu menetlemine ja milline on edasine ajakava; kas on kavas detailplaneeringu menetlemist jätkata või lõpetada või koostada uus lähteülesanne; millisel määral on oodatud ja arvestatakse puudutatud alade elanike arvamuste ja ettepanekutega; kas ja mil moel Maaameti 19.06.2008 kiri (nr 6.2-2/57/6436) mõjutab antud detailplaneeringut; kas Viimsi Vallavalitsus möönab, et rannaala detailplaneeringu lähteülesandes on mitmeid eraomandit riivavaid ekslikke lähtekohti, mida on käsitletud Maaameti eelnimetatud kirjas.
2) millistel põhjustel otsustati eelistada Karulaugu lasteaed-algkooli, mille jaoks polnud hiljuti veel detailplaneeringutki kinnitatud, Randvere algkoolile, mille suhtes viidi mõned aastad tagasi isegi arhitektuurikonkurss läbi ja mille jaoks on meie teada Viimsi vallal lisaks arhitektuurikonkursi tulemusena saadud projektile ka kinnistu olemas. Millal ehitatakse valmis Randvere algkool ja kas sellele lisandub muid funktsioone, näiteks raamatukogu või lasteaia näol? Kas ja millist mõju näeb Viimsi Vallavalitsus valla teede ja vallale juurdepääsuteede liikluskoormusele seoses sellega, et valdav osa algkoolilaste Tallinnas töötavatest vanematest suunatakse autodel Tallinnasse liikuma läbi Haabneeme aleviku ja mööda Merivälja teed?

Tuletame veelkordselt meelde, et märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 2 lg 2 kohaselt on märgukiri isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks, ning annab teavet; ning § 2 lg 1 kohaselt kuulub adressaatide ringi ka kohalik omavalitsus. Sama seaduse § 6 sätestab vastamise tähtajaks “viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest”. Seaduse §-st 5 tuleneb üldine vastamiskohustus, mille puhul on esitatud suletud kataloog juhtumitest, mil vastamisest võib loobuda. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lg 9 kohaselt võib vastamisest loobuda, kui isikut ei ole võimalik kindlaks teha; puuduvad isiku sideandmed; isik on piiratud teovõimega ja märgukiri on saadetud ilma esindaja eelneva nõusolekuta; isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi märgukirjale vastust; märgukiri ei ole esitatud eesti keeles; märgukirja sisu ei ole loetav või arusaadav; selgitustaotlusele vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse või organi töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi. Ükski nimetatud asjaoludest ei ole nimetatud Randvere Külaseltsi märgukirjade puhul kehtiv, kuid ka kehtiva asjaolu korral on asutusel kohustus edastada vastamisest loobumisest informeeriv teade.


Lugupidamisega,Kristo Madrus
juhatuse esimees