reede, mai 30, 2008

Üritame suhelda vallavalitsusega

Täna hommikul sai posti allolev kiri. Taotlen seltsi nimel vallavalitsuselt täiendusi kohtadesse, kuhu pingid sai pandud. Natuke tahtsin neid noomida ka, et eriti suhtlemisaltid ei olda. Uus juhatus on seltsi nimel mõned kirjad kirjutanud, aga igasugune tagasiside puudub. Võiks ju saata kuiva vastusegi stiilis: "saime te kirja kätte, aga praegu ei ole meil võimalik teie ettepanekuid ellu viia", mille võiksime tõlkida "me ei ole huvitatud koostööst". Praegu tuleb selline tõlge anda vaikimisele. Vaikimine, minu arvates, on mingisuguselegi suhete arenemisele palju destruktiivsem ja minu isikliku tõlgenduse kohaselt näitab suhtumist - "sa oled madalam kui muru".

Aga kiri ise siis on selline:

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1
74001 Viimsi

29.05.2008

Taotlus

Nagu viitasin Randvere Külaseltsi nimel 17.04.2008 vallavalitsusele saadetud kirjas ja härra vallavanemale 16.05.2008 edastatud e-kirjas, paigaldas Randvere Külaselts külarahva hulgas üldkasutatavaks kujunenud supluskohtadesse puidust istepingid. Oma otsuses tuginesime abivallavanemalt Haldo Oravaselt saadud suulisele informatsioonile, et selliste esemete paigaldamine rannaalale ei nõua planeeringut.

Pingid paigaldati Niinepuu tee äärde randa, Kaevuaia tee pikendusele (muulile) ja ranna-alale, kuhu on võimalik pääseda Kibuvitsa teelt (umbkaudu Kibuvitsa tee 10 kinnistust mere poole).

Käesolevaga taotleme:
1) nimetatud kohtadesse väikeste prügikastide paigaldamist ja vallavalitsuse poolt jäätmeveo organiseerimist nendest prügikastidest. Leiame, et prügikastid võiksid olla “väiksema prügiurni” mõõtu –sellised nagu neid üldjuhul pargiteede äärde paigaldatakse. Loodame, et sellisel juhul ei teki inimestel kiusatust oma korraldamata jäätmeveost tekkinud jäätmeid nendesse prügikastidesse viia.
2) nimetatud kohtadesse infotahvlite paigaldamist, mis sisaldaks informatsiooni avaliku korra eeskirjade (sh jäätmekorralduse, tule tegemise keelu, öörahu jmt) kohta, informatsiooni kallasraja instituudi kohta ja üleskutset austada eraomandit, millel kallasrada kulgeb. Seejuures osundame, et me ei viita nn teadetetahvlile, mida on vallas mitmetesse kohtadesse paigaldatud, vaid liiklusmärgisarnase kujundusega valmis infot kandvale tahvlile. Kui vallal ei ole väljakujunenud standardset eelkirjeldatud tekstiga infotahvlit, pakub Randvere Külaselts omapoolset abi sellise tahvli teksti koostamiseks. Viitame, et need tahvlid oleksid universaalse tekstiga ning paigaldatavad vallas mitmesse kohta, kus on olemas avalik ligipääs kallasrajale.
3) nimetatud kohtadesse riietuskabiinide paigaldamist – 1-2 kabiini igasse kohta.

Ühtlasi osutame, et Viimsi Vallavalitsus on jätnud vastamata vähemalt kahele MTÜ Randvere Külaselts märgukirjale. Viitame 01.04.2008 kirjale “Randvere külaseltsi juhatuse ettepanek taotleda kultuuriministeeriumi toetust spordiväljaku rajamiseks Randverre” ja 17.04.2008 kirjale “Ettepanekud seoses Randvere rannaala detailplaneeringuga”.

Viidates märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusele palume vastata eelnimetatud kirjadele ja järgida ka edaspidi seadust. Nimetatud seaduse § 2 lg 2 kohaselt on märgukiri isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks, ning annab teavet; ning § 2 lg 1 kohaselt kuulub adressaatide ringi ka kohalik omavalitsus. Sama seaduse § 6 sätestab vastamise tähtajaks “viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest”. Seaduse §-st 5 tuleneb üldine vastamiskohustus, mille puhul on esitatud suletud kataloog juhtumitest, mil vastamisest võib loobuda. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lg 9 kohaselt võib vastamisest loobuda, kui isikut ei ole võimalik kindlaks teha; puuduvad isiku sideandmed; isik on piiratud teovõimega ja märgukiri on saadetud ilma esindaja eelneva nõusolekuta; isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi märgukirjale vastust; märgukiri ei ole esitatud eesti keeles; märgukirja sisu ei ole loetav või arusaadav; selgitustaotlusele vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse või organi töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi. Ükski nimetatud asjaoludest ei ole nimetatud Randvere Külaseltsi märgukirjade puhul kehtiv, kuid ka kehtiva asjaolu korral on asutusel kohustus edastada vastamisest loobumisest informeeriv teade.

Eelneva põhjal on külaseltsile teadmata, kuidas suhtub vallavalitsus meie ettepanekutesse. Samuti ei ole meil üheselt võimalik vastamata vastusest välja lugeda, kas vallavalitsus oleks valmis koostööks seltsiga või mitte. Praegusest tegevusetusest saab pigem järeldada huvi puudumist. On see tõsi?


Lugupidamisega,Kristo Madrus
juhatuse esimees

MTÜ Randvere Külaselts
Länneaia tee 6
Randvere küla74016 Viimsi vald

reede, mai 16, 2008

Kevadised toimetused, vol 2 - Abikäsi kirikule

Annan kõigile teada, et Randvere koguduse juhatuse liige ja Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus saatis mulle järgmise sisuga kirja:

"Randvere aktiivsetel inimestel on taas võimalus olla kasulik koduküla kirikule. Hea ilma korral planeerime laupäeval, 24. mail alates kell 9 kirikupinkide puhastamise-lihvimise ja värvimise. Abilised on teretulnud"

Kel võimalus ja soov aidata - palun lööge 24. mail siis kirikupinkide puhastamisel kaasa!

Seltsi ettepanekud rannaala detailplaneeringusse

Nagu lubatud, avaldan kirja, mille 17. aprillil vallavalitsusele lähetasin. Järgmisel nädalal peaks vastust oodata olema, olgu siis sisulist või formaalset vastust.

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1
VIIMSI 74001

17.04.2008

Ettepanekud seoses Randvere rannaala
detailplaneeringuga

MTÜ Randvere Külaselts 15.03.2008 üldkoosolekul valitud juhatus, koosseisus Kristo Madrus (esimees), Aare Ets (aseesimees), Mare Vichmann, Madis Kaasik ja Jaan Väljaots, arutas oma 12.04.2008 koosolekul käimasolevat Randvere rannaala detailplaneeringut ning ühiselt otsustas edastada kirja alljärgnevate seisukohtade ja ettepanekutega.

Leiame, et meie alljärgnevad ettepanekud Randvere rannaala korrastamiseks on teostatavad täielikult ilma detailplaneeringuta, mistõttu taotleme esmajärjekorras detailplaneeringu lõpetamist ja ettepanekute teostamist ilma planeeringuta. Kui detailplaneeringut pole mingil põhjusel võimalik lõpetada, palume detailplaneeringu lõplikuks vormimisel arvestada järgmiste ettepanekutega:
a) riietuskabiinide paigutamine praeguseks väljakujunenud üldkasutatavatesse ujumiskohtadesse (Niinepuu tee muul, rand Kibuvitsa tee läheduses ning Kaevuaia tee pikendus);
b) prügikastide (väikesed, nagu on enamasti parkides kasutatavad) paigutamine ujumiskohtadesse;
c) Niinepuu tee muuli kõrgemaks taastamine killustikuga (praeguseks on muul vajunud nõnda palju, et suurema osa ajast on see poolenisti või täielikult vee all);
d) purded üle kraavide, mis katkestavad olemasolevat kallasrada ja muudavad selle täies ulatuses läbimatuks (hetkel on purre vajalik üksnes ojale, mis katkestab Kaevu kinnistu rannajoont, teistele planeeringuala kraavidele on kinnistuomanikud purded rajanud);
e) avalikuks kasutuseks ettenähtud või selleks väljakujunenud punktidesse panna üles infotahvel (teostus näiteks sarnane liiklusmärgiga) informatsiooniga kallasraja õiguse kohta, avaliku korra eeskirjade olulisemate punktide lühikokkuvõttega ja üleskutsega austada eraomandit, millel kallasrada kulgeb;
f) selgitada välja Kaevuaia tee pikenduse (muuli) õiguslik staatus; kui see on õigusvastane rajatis, siis uurida võimalusi selle seadustamiseks või seadusliku olukorra taastamiseks;
g) Niinepuu tee ega Kaevuaia tee muuli pikendamist me otstarbekaks ei pea;
h) analüüsida võimalusi Niinepuu tee ja selle pikenduse – muuli – munitsipaalomandisse saamiseks või Niinepuu tee muulile eraomandi seadmiseks ühistutele, kes selle 25-30 aastat tagasi rajasid;
i) viia plaanil olev rannajoon vastavusse tegeliku loodusliku rannajoonega (seltsil on andmeid, et eksitus on tekkinud Maaameti kameraalsete kaardistuste käigus, ning oleks vajalik reaalse olukorra välja selgitamine).

Randvere Külaselts palub, et Viimsi vallavalitsus toetaks ühingut rahaliselt ja sobiva õigusliku baasi loomisega kirjeldatud ettepanekute realiseerimiseks. Pakume omalt poolt kaasrahastamisvõimaluste otsimist kohaliku omaalgatuse programmist ning osalist kaasrahastamist ühingu omavahendite arvelt. Praeguseks oleme vastu võtnud otsuse ühingu vahenditest rahastada puidust pinkide valmistamist ja paigutamist väljakujunenud ujumiskohtadesse Randvere rannaalal.

Randvere külaseltsi eesmärk on 2008. aasta suveks korrastada Randvere rannaala nii palju, kui on võimalik ilma detailplaneeringuta. Ühtlasi loodame kodanikualgatusliku korrastusega viidata detailplaneeringu tarbetusele.

Loodame Viimsi vallavalitsuse kaasabile seltsi ja Randvere külaelanike soovide realiseerimisel.


Lugupidamisega,Kristo Madrus
juhatuse esimees

MTÜ Randvere Külaselts
Länneaia tee 6
Randvere küla
74016 Viimsi vald

Kevadised toimetused

Vaatamata vahepealsetele jahedamatele ilmadele, ei saa vist eitada, et kevad on käes. Kevade pealetung on andnud end tunda ka külaseltsi tegevuses. Kuigi jätkuvalt on meie ümber meid häirivaid asju, maandavad inimesed end ilmselt peamiselt peenramullas sobrades.

Aga samas tuleks siiski jätkuvalt seista selle eest, et meie elukeskkonda seaksime ikka ise paremaks, mitte ei kipuks seda tegema keegi teine. Sestap pean minagi ja seltsi juhatus end kokku võtma, otsustama ära millal seltsi üldkoosolek kokku kutsuda ja selle kogunemise ära tegema.

Aga annan ka teile vahepealset infot seltsi tegemistest

Aprillis toimus üks juhatuse koosolek, kus arutlesime ühe kirja üle, mida vallavalitsusele saata. Kiri toetus sellele asjaolule, et abivallavanem Oravas kinnitas, et ujumiskohtade esmatasandi korrastamine ei vaja sugugi detailplaneeringut. Meile tundus, ja viitasime sellele ka vallavalitsusele saadetud kirjas, et ilma detailplaneeringuta oleks võimalik paigutada muulide/ujumiskohtade juurde riietuskabiinid, prügikastid, ja purded üle kallasrada katkestavate kraavide. Kiri sisaldas ka muid ettepanekuid - panen ka selle kirja üles, saate nendega tutvuda.

Juhatus, külaseltsi nimel, aga võttis vastu otsuse, et me saame külaseltsi vahendite arvel paigaldada rannaalale palkidest istepingid - Niinepuu tee muuli otsa, Kaevuaia tee otsa ja Kibuvitsa tee lähedal randa. Möödunud nädala jooksul said need pingid ka valmis ja paigutati nimetatud kohtadesse. Suur tänu teostuse eest külaseltsi liikmetele Meelis Pallole Sadula talust, Kalle Tammerile Poe talust ja Andres Vimb'ile!

Tahan rõhutada, et keegi valesti aru ei saaks, et see pinkide ülespanek oli külaseltsi algatus ja juhatus nägi selles võimalust pakkuda vallavalitsusele kompromissi rannaala planeeringus. Pingi üles panemine ei õigusta kedagi pingi lähedale lõkke tegemist. Tuleaset nende pinkide paigaldamisega ei teki - külaseltsil ei ole sellist õigust, et määrata mingi koht lõkkepaigaks. Pigem on juhatus seda meelt, et avalikke tuleasemeid me randa rajama ei peaks, sest sellega satuvad ohtu naabruses elavate inimeste küttepuu riidad.

Külaselts ei raja Niinepuu teele enne muuli ka tõkkepuud - selleks pole meil hetkel rahalisi vahendeid, me pole arutanud tõkkepuu rajamise vajadust ning asukohta naabritega ja pole analüüsinud, kas õiguslikult saaksime sellist teesulgu üldse paigaldada.Küll on aga rannaäärsete kinnistute omanikud (taas Meelis Pallo ja Kalle Tammer) omal algatusel rajanud purdeid üle kraavide, mis teevad võimalikuks liikuda vabalt mööda kallasrada kahe muuli vahel. Ainsaks probleemseks kohaks kogu Randvere kallasraja katkematul läbimisel on jäänud kanal kiriku all. Madala veeseisuga pääseb sealt üle ka ilma purdeta, kuid kuna kõrgvee ajal on kanal sedavõrd lai, et sinna on vaja keerukama konstruktsiooniga silda, siis on selle rajamisel esialgu omaalgatuslikust tahtest väheks jäänud. Pildil üks ehitatud purretest.